ClayDay

ClayDay – Magic of Clay

Telemark Museum i Norge, SNM – Ľudovít Štúr Museum, Museet for Slovakisk Keramisk Skulptur og byen Modra samarbeider om å gjennomføre prosjektet Clay Day –Magic of Clay. Prosjektet fikk støtte fra Island, Liechtenstein og Norge av EØS-midlene på 199.900 EUR. Prosjektet fikk også delfinansiering av statsbudsjettet til Den Slovakiske Republikken i summen av 29.985EUR.

Målet med prosjektet er kapasitetsutvikling av kulturaktører og publikumsutvikling.

Prosjektmål:
– kulturell kommunikasjon
– en ny utstilling som presenterer figurkunst
– kapasitetsutvikling av kulturaktører
– publikumsutvikling

Prosjektbeskrivelse:

«Clay Day – Magic of Clay» tar utgangspunkt i leire som hovedingrediens i både keramikk- og porselensproduksjon. Hovedmål i dette prosjektet er kompetanseutveksling ved å lære om hverandres keramikktradisjoner. Ett av tiltakene er å utveksle utstillinger. Det betyr at keramikk fra Modra vil bli utstilt i Porsgrunn, og porselen fra Porsgrunn vil bli sendt til Modra. På denne måten viser vi likheter og forskjeller i produksjon, teknikk og dekorering. Prosjektet vil også resultere i en ny utstilling i Modra – From jug to figural art. I tillegg skal kunstnere fra Modra og Porsgrunn kunne delta i et seminar med keramikk som tema. Prosjektets avslutning er planlagt høsten 2022 når festivalen Feast of Clay finner sted.

Det er ønskelig at Porselensmuseet, så vel som Porsgrunn kommune, skal innhente læring fra Modra på hvordan porselen er integrert i det offentlige rom. Det tradisjonelle mønsteret er en del av bybildet og porselenet brukes til å formidle kulturen.

Prosjektet «ClayDay – Magic of Clay” har en varighet på 18 måneder og en total ramme på 206.082 EUR. Støttebeløpet er på 199.900 EUR, hvorav 35.000 EUR dekker deler av Telemark Museum sine lønnskostnader og andre utgifter. Våre partnere er Modra kommune og Ludovit Stur museum, som har status som nasjonalt museum i Slovakia.

EØS-midlene representerer et bidrag fra Island, Liechtenstein og Norge til grønne, konkurransedyktige og inkluderende Europa.

De har to hovedmål: Å redusere økonomiske og sosiale forskjeller i Europa og styrke forholdet mellom giverlandene og de 15 EU-landene i Sentral- og Øst-Europa og Baltikum.

De tre giverlandene samarbeider tett med EU etter EØS-avtalen. Som givere ga de suksessivt 3,3 milliarder EUR ved hjelp av tilskuddsordninger mellom 1994 og 2014.

I finansieringsperioden 2014-2021 utgjør EØS-midlene 1,55 milliarder euro. Prioritetene for gjeldende periode er:

#1 innovasjon, forskning, utdanning og konkurranseevne

#2 sosial inkludering, ungdomsarbeid og fattigdomsreduksjon

#3 miljø, energi, klimaendringer og lavkarbonøkonomi

#4 kultur, sivilsamfunn, godt styresett og grunnleggende rettigheter og friheter

#5 justis- og innenrikssaker

EØS-midlene finansieres i fellesskap av Island, Liechtenstein og Norge i henhold til BNP.

Legitimiteten til å oppnå disse tilskuddene gjenspeiles av kriterier fastsatt for EUs samholdsfond, som er rettet mot medlemsstater hvis brutto nasjonalinntekt (GNI) per innbygger er mindre enn 90% av EU-gjennomsnittet.

Alle prosjektene er medfinansiert fra statsbudsjettet til den slovakiske republikken i summen av 15%.

Hvis du vil vite mer om programmene og prosjektene som støttes av EØS-midlene i Slovakia, kan du gå til www.eeagrants.sk.

ClayDay

Søk
Search